Sync custom Active Directory Fields to K2 SmartObject

ปกติแล้ว เวลาเราจะ Sync user properties จาก Active Directory ใน K2 เราก็มักจะใช้ Service Broker ที่ชื่อว่า AD Service2 แล้วก็เรียกใช้ Method GetUsers / GetUserDetails จาก AD User SmartObject

AD user

ซึ่งเราก็จะได้ Field มาตรฐานที่ใช้กันบ่อยๆ ประมาณนึง เช่น

ad user prop

ปัญหาคือ ถ้าใน Active Directory เรามีการสร้าง Custom Field เช่น EmployeeID แล้วเราต้องการเอา Field นั้นมาใช้งานใน K2 เราจะทำได้อย่างไร

นี่เป็นที่มาของการใช้ Dynamic Active Directory Service Broker ซึ่งสามารถโหลดได้ผ่าน Community ที่นี้เลย

โดยหลักการทำงานของ Service Broker นี้จะเปิดทางให้เราสามารถ Add Custom Field ได้ผ่าน Tools ที่ชื่อว่า Service Schema Configurator

service schema

โดยเมื่อเราทำการ Add Field ที่เราต้องการแล้วก็ให้ Save Schema แล้วก็ Refresh Service Broker นี้อีกครั้ง เราก็จะเห็น Field ใหม่มากับ SmartObject ล่ะ

DynamicADSMO

ถึงขั้นนี้เราก็สามารถนำ SmartObject นี้ไปใช้งาน พร้อมทั้งเห็นค่า Field Custom ที่เรา Config ไว้ได้แล้วนั้นเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s